Vides pieejamība

Ja nevēlaties saņemt mūsu vides pieejamības eksperta pakalpojumu, piedāvājam informāciju par spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kurus izlasot iegūsiet pilnīgu informāciju par vispārpieņemtiem standartiem pieejamas vides un Universālā dizaina nodrošināšanā.

Normatīvie akti:

1. Latvijas būvnormatīvs LBN 208-15 “Publiskas būves”

https://likumi.lv/ta/id/274995-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-208-15-publiskas-buves-

2. Ministru kabineta ieteikumi Nr. 2 “Vienotās prasības valsts pārvaldes iestāžu biroju ēkām un biroja telpu grupām”

https://likumi.lv/ta/id/283484-vienotas-prasibas-valsts-parvaldes-iestazu-biroju-ekam-un-biroja-telpu-grupam

3. Ministru kabineta noteikumi Nr. 60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”

https://likumi.lv/doc.php?id=187621

4. Ministru kabineta noteikumi Nr. 440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”

https://likumi.lv/doc.php?id=210696

5. Ministru kabineta noteikumi Nr. 439 “Higiēnas prasības publiskas lietošanas pirtīm”

https://likumi.lv/doc.php?id=13858

6. Ministru kabineta noteikumi Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”

https://likumi.lv/doc.php?id=256866

7. Ministru kabineta noteikumi Nr. 692 “Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība”

https://likumi.lv/ta/id/295404-peldvietas-izveidosanas-uzturesanas-un-udens-kvalitates-parvaldibas-kartiba

8. Ministru kabineta noteikumi Nr. 340 ““Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-15 “Dzīvojamās ēkas”

https://likumi.lv/ta/id/275016-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-211-15-dzivojamas-ekas

9. Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām

https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1630

10. Vides pieejamības vadlīnijas publiskām būvēm un telpām un publiskajai ārtelpai

Noderīgas saites:

www,videspieejamiba.lv