Statūti

  1. nodaļa

Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir Biedrība “Resursu centrs “Sinoparks””

  1. nodaļa

Biedrības mērķi

2.1. Ar inovatīvām metodēm veicināt sociāli mazaizsargāto personu grupu (īpaši – ģimeņu ar bērniem, cilvēku ar invaliditāti un senioru) dzīves kvalitātes uzlabošanos un integrāciju sabiedrībā notiekošajos procesos

2.2. Veicināt pašvaldību, nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju sadarbību un līdzdalību novados notiekošajos politiskajos, sociālajos un ekonomiskajos procesos. Atbalstīt un stiprināt nevalstisko organizāciju darbību.

2.3. Sekmēt sociālās jomas, kultūras un izglītības, tūrisma, atpūtas, sporta, sabiedrisko pakalpojumu, vides aizsardzības un ekonomikas nozaru attīstību Latvijas lauku teritorijās.

  1. nodaļa

Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku

  1. nodaļa

Biedru iestāšanās biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde;

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstiski jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža;

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstiski var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās;

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstiski paziņojot par to valdei;

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā vienu gadu nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs  nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstiski izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

  1. nodaļa

Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

  1. nodaļa

Biedrības struktūrvienības

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce;

  1. nodaļa

Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija;

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi;

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā;

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu;

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu;

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem;

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo  biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri;

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem;

  1. nodaļa

Izpildinstitūcija

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde;

8.2. Valdi, kura sastāv no trijiem valdes locekļiem, ievēlē biedru sapulce;.

8.3. Valdes locekļi organizē valdes darbu;

8.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē;

8.5. Katram Valdes loceklim ir tiesības Biedrību pārstāvēt atsevišķi;

8.6. Valdes locekļi par savu pienākumu pildīšanu var saņemt atlīdzību;

8.7. Valdes locekļu atlīdzību nosaka Biedru sapulces lēmums;

  1. nodaļa

Revidents

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēlē biedru sapulce uz vienu gadu.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

  1. nodaļa

Biedru nauda

10.1. Biedru nauda ir 1,00 euro mēnesī. Biedrības biedri maksā biedru naudu ne retāk kā vienu reizi sešos mēnešos

Statūti apstiprināti Biedru sapulcē Aucē, 2023.gada 20. septembrī