Jauniešiem

Biedrības “Auces novada Sociālo inovāciju parks” Jaunatnes nodaļas nolikums

1.Nolikums nosaka  Biedrības “Auces novada Sociālo inovāciju parks” (turpmāk – Biedrības) Jaunatnes nodaļas (turpmāk – Nodaļa) darba organizāciju, mērķus un uzdevumus.

2. Nodaļas darbu vada un organizē Biedrības valdes priekšsēdētājs.

3. Nodaļa savus uzdevumus veic sadarbībā ar citām juridiskām un fiziskām personām, kuru darbības joma ir darbs ar jauniešiem.

4. Nodaļas mērķi un funkcijas:

4.1. nodrošināt Biedrības izvirzīto uzdevumu izpildi jaunatnes politikas jomā;

4.2. izstrādāt un realizēt Biedrības stratēģiskos un politikas plānošanas dokumentus jaunatnes politikas jomā.

5. Nodaļai ir šādi uzdevumi:

5.1. nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku;

5.2. sagatavot, organizēt vai koordinēt jaunatnes pasākumus un citas jauniešu aktivitātes lietderīga brīvā laika pavadīšanai;

5.3. nodrošināt jauniešiem nepieciešamo zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās un interešu izglītības, īstenojot neformālās izglītības pasākumus, projektus un programmas;

5.4. radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai;

5.5. nodrošināt nepieciešamo atbalstu jauniešu iniciatīvām;

5.6. sagatavot un nodrošināt pieejamību jauniešu vajadzībām un interesēm atbilstošai informācijai;

5.7. veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iekļaušanu vienaudžu vidū;

5.8. organizēt un veicināt starpkultūru dialogu jauniešu starpā;

5.9. plānot un organizēt konsultācijas jauniešiem par viņiem aktuālām tēmām;

5.10. veicināt sadarbību starp Nodaļu un darbā ar jaunatni iesaistītajām personām vietējā, reģionālā, valsts un starptautiskā mērogā;;

5.11. pētīt un apkopot informāciju par jaunatnes politikas attīstību kopienā;

5.12. izstrādāt un iesniegt Dobeles novada domei un valsts pārvaldes iestādēm priekšlikumus par jaunatnes politikas attīstības virzieniem un šiem nolūkiem nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem, to iespējamiem avotiem;

5.13. veikt citus uzdevumus Biedrības noteikto mērķu sasniegšanai jaunatnes politikas jomā;

6. Nodaļas kompetences:

6.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt un saņemt informāciju no valsts, pašvaldību institūcijām un privātpersonām Nodaļas funkciju un uzdevumu realizācijai;

6.2. sadarboties ar valsts, pašvaldību un ārvalstu institūcijām, kā arī fiziskajām un juridiskajām personām jaunatnes politikas jomā;

6.3. savas kompetences jautājumos piedalīties valsts un pašvaldības institūciju sēdēs, sanāksmēs un darba grupās;

7. Nodaļas darba organizācija:

7.1. nodaļas darbu bez atlīdzības organizē un vada Biedrības valdes priekšsēdētājs, kurš kopā ar jauniešiem izstrādā nodaļas darbības plānu, attīstības programmu, nodaļas iekšējos normatīvos aktus un citus dokumentus;

7.2. nodaļas sapulces sasauc Biedrības valdes priekšsēdētājs. Sapulces var tikt sasauktas arī pēc jauniešu ierosinājuma.

7.3. nodaļas darbības tiesiskumu nodrošina Biedrības valdes priekšsēdētājs.

Biedrības valdes priekšsēdētājs                                                                                                Ivars Rozentāls