Par Sinoparks

“Sinoparks” ir Biedrības “Auces novada Sociālo inovāciju parks” saīsinātais nosaukums.

Biedrība dibināta 2018. gada 23. februārī

Saskaņā ar VID 29.10.2019. Lēmumu Nr. 30.6-8.71/339578, Biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss “Pilsoniskas sabiedrības attīstības” un “Sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana” jomās.

Darbības mērķi

Ar inovatīvām metodēm veicināt sociāli mazaizsargāto personu grupu (īpaši – ģimeņu ar bērniem, cilvēku ar invaliditāti un senioru) dzīves kvalitātes uzlabošanos un integrāciju sabiedrībā.

Veicināt Auces novada institūciju un iedzīvotāju sadarbību un līdzdalību novadā notiekošajos politiskajos, sociālajos un ekonomiskajos procesos.

Sekmēt sociālās jomas, kultūras un izglītības, tūrisma, atpūtas, sporta, sabiedrisko pakalpojumu, vides aizsardzības un ekonomikas nozaru attīstību Auces novadā

Vairot sabiedrības izpratni par sociālajam atstumtības riskam un diskriminācijai pakļautajām personu grupām un ģimenēm.

Informēt sabiedrību par sociāli nozīmīgiem procesiem valstī un pašvaldībās, veicināt sabiedrības līdzdalību un palielināt nabadzības, sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu un ģimeņu integrāciju sabiedrībā ar sociālo, kultūras un atpūtas pasākumu organizēšanu un pasākumu pieejamības uzlabošanu.

Iesaistīties sociālās politikas plānošanas procesos valstī un pašvaldībās.

Veicināt vides pieejamības uzlabošanos.

Sniegt citus sociālā atbalsta pakalpojumus.