Par Sinoparks

“Sinoparks” ir Sociālā uzņēmuma SIA “Sociālo inovāciju parks” saīsinātais nosaukums.

Uzņēmums dibināts 2018. gada 17. janvārī.

Ar Labklājības ministrijas 21.09.2018. Lēmumu Nr. LM-32-4-19/163 uzņēmumam piešķirts sociālā uzņēmuma statuss.

Uzņēmuma vīzija

Ar inovatīvām sociālā biznesa metodēm risināt sabiedrībā aktuālas sociālās problēmas un veidot sociāli atbildīgu sabiedrību.

Uzņēmuma mērķi

  • Sniegt sociālā atbalsta pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem, ģimenēm ar bērniem un citām sociālā riska mērķa grupām.
  • Vairot sabiedrības izpratni par sociālajam atstumtības riskam un diskriminācijai pakļautajām personu grupām un ģimenēm.
  • Informēt sabiedrību par sociāli nozīmīgiem procesiem valstī un pašvaldībās, veicināt sabiedrības līdzdalību un palielināt nabadzības, sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu un ģimeņu integrāciju sabiedrībā ar sociālo, kultūras un atpūtas pasākumu organizēšanu.
  • Iesaistīties sociālās politikas plānošanas procesos valstī un pašvaldībās.
  • Veicināt vides pieejamības uzlabošanos

Saskaņā ar statūtiem, uzņēmums ir arī darba integrācijas uzņēmums, kas nozīmē, ka prioritāri uzņēmuma darbībā un pakalpojumu sniegšanā iesaistīsim personas ar funkcionāliem traucējumiem

Lai kvalitatīvāk un kvantitatīvāk realizētu minētos darbības mērķus un lai pēc iespējas vairāk cilvēki tiktu iesaistīti šo mērķu sasniegšanā, uzņēmums 2018. gada 25. februāri nodibināja Biedrību “Auces novada Sociālo inovāciju parks”.