Par Sinoparks

“Sinoparks” ir Biedrības Resursu centrs “Sinoparks” saīsinātais nosaukums.

Biedrība dibināta 2018. gada 23. februārī

Saskaņā ar VID 29.10.2019. Lēmumu Nr. 30.6-8.71/339578, Biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss “Pilsoniskas sabiedrības attīstības” un “Sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana” jomās.

Darbības mērķi

Ar inovatīvām metodēm veicināt sociāli mazaizsargāto personu grupu (īpaši – ģimeņu ar bērniem, cilvēku ar invaliditāti un senioru) dzīves kvalitātes uzlabošanos un integrāciju sabiedrībā notiekošajos procesos

Veicināt pašvaldību, nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju sadarbību un līdzdalību novados notiekošajos politiskajos, sociālajos un ekonomiskajos procesos. Atbalstīt un stiprināt nevalstisko organizāciju darbību.

Sekmēt sociālās jomas, kultūras un izglītības, tūrisma, atpūtas, sporta, sabiedrisko pakalpojumu, vides aizsardzības un ekonomikas nozaru attīstību Latvijas lauku teritorijās.

Vairot sabiedrības izpratni par sociālajam atstumtības riskam un diskriminācijai pakļautajām personu grupām un ģimenēm.

Informēt sabiedrību par sociāli nozīmīgiem procesiem valstī un pašvaldībās, veicināt sabiedrības līdzdalību un palielināt nabadzības, sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu un ģimeņu integrāciju sabiedrībā ar sociālo, kultūras un atpūtas pasākumu organizēšanu un pasākumu pieejamības uzlabošanu.

Iesaistīties sociālās politikas plānošanas procesos valstī un pašvaldībās.

Veicināt vides pieejamības uzlabošanos.

Sniegt citus sociālā atbalsta pakalpojumus.