Par Sinoparks

“Sinoparks” ir SIA “Sociālo inovāciju parks” saīsinātais nosaukums.

Uzņēmums izveidots 2018. gadā.

Ar Labklājības ministrijas 21.09.2018. Lēmumu Nr. LM-32-4-19/163 Uzņēmumam piešķirts sociālā uzņēmuma statuss.

Uzņēmuma darbības mērķi

Prioritāri uzņēmuma darbībā un pakalpojumu sniegšanā iesaistīt personas ar funkcionāliem traucējumiem (invalīdi ar redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem).

Sniegt personām ar funkcionāliem traucējumiem palīdzību tehnisko palīglīdzekļu iegādē, uzturēšanā un uz viņu vajadzībām balstītu mājokļu iekšējās un ārējās vides pielāgošanas procesā.

Sniegt sociālā darba un citus tiesību aktos noteiktos sociālos pakalpojumus, kā arī palielināt kvalitatīvu, institucionālajai aprūpei un uz sabiedrības vajadzībām balstītu, alternatīvu sociālo pakalpojumu saņemšanu dzīvesvietā personām ar funkcionāliem traucējumiem, ģimenēm ar bērniem un citām sociālā riska mērķa grupām (Informācijas un resursu centra izveide, sociālā mentora pakalpojums, personu un ģimeņu asistenti, specializētās darbnīcas, atelpas brīža pakalpojumi u.c.).

Vairot sabiedrības izpratni par sociālajam atstumtības riskam un diskriminācijai pakļautajām personu grupām un ģimenēm.

Informēt sabiedrību par sociāli nozīmīgiem procesiem valstī un pašvaldībās, veicināt sabiedrības līdzdalību un palielināt nabadzības, sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu un ģimeņu integrāciju sabiedrībā ar sociālo, kultūras un atpūtas pasākumu organizēšanu un pasākumu pieejamības uzlabošanu.

Iesaistīties sociālās politikas plānošanas procesos valstī un pašvaldībās.

Veicināt vides pieejamības uzlabošanos.

Sniegt citus sociālā atbalsta pakalpojumus.