Izstrādāta Biedrības stratēģija

Projekta “Nevalstisko organizāciju un sabiedrības integrācijas procesu stiprināšana Dobeles novadā” ietvaros izstrādāta biedrības Resursu centrs “Sinoparks” Attīstības stratēģija 2024. – 2029. gadam. Četrās nodarbībās tika paveikts visai ievērojams darbs, lai Biedrība iegūtu jaunu nosaukumu, jaunu valdi, jaunus mērķus un uzdevumus turpmākajiem gadiem. Tika izanalazitēta arī Biedrības līdzšinējā darbība. Paldies Biedrības biedriem, kuri iesaistījās pārmaiņu procesā un dokumenta izstrādē. Paldies mūsu konsultantam Ilgvaram Skrīveram no Liepājas, kurš palīdzēja ne tikai attīstības stratēģijas izstrādes procesā, bet sniedza mums konsultācijas arī citos biedrības pārvērtībām būtiskos jautājumos

Biedrības

“Resursu centrs ”Sinoparks””

 

 

 

 

Attīstības stratēģija 2024. – 2029. gadam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auce, 2023

SATURS

 

Ievads

 1. Esošās situācijas apraksts

1.1. Organizācijas izveidošana

1.2. Organizācijas mērķi, uzdevumi

1.3. Biedri

1.4. Sadarbības partneri

 1. Organizācijas darbības un sniegto pakalpojumu raksturojums

2.1. Realizētie projekti

2.2. Sociālā atbalsta pakalpojumi

2.3. Ziedojumi

 1. SVID analīze
 2. Stratēģiskā daļa

4.1. Vīzija un misija

4.2. Stratēģiskās prioritātes un rīcības virzieni

4.3. Rīcības plāns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ievads

 

Biedrības “Resursu centrs “Sinoparks”” attīstības stratēģija 2024 -2029 gadam ir organizācijas iekšējais vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteiktas attīstības prioritātes un stratēģija turpmākajiem pieciem gadiem.

Stratēģija ir pamats organizācijas rīcību, projektu un iniciatīvu mērķtiecīgai plānošanai un saskaņotai ieviešanai.

Attīstības stratēģija izstrādāta, pamatojoties uz Statūtos noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem, uz iepriekš veiktu sabiedrības vajadzību un interešu izpēti, organizācijas sasniegumu analīzes rezultātiem.

Attīstības stratēģija ir izstrādāta, izmantojot integrētu pieeju attīstības plānošanā, kā arī – ņemot vērā:

 1. Telpisko dimensiju, kurā aktivitāšu īstenošana notiek saskaņā ar augstāk stāvošiem plānošanas dokumentiem vietējā, reģionālā un valstiskā līmenī un uz biedrības attīstības problēmām raugoties plašākā mērogā.
 2. Tematisko dimensiju, paredzot biedrības attīstības pasākumu savstarpēju koordināciju, panākot, ka atbalsts vienas problēmas risināšanai labvēlīgi ietekmē un papildina citas problēmas risināšanu vai pozitīvas iezīmes attīstību, tādā veidā nodrošinot kompleksu biedrības atbalsta mehānismu
 3. Laika dimensiju, paredzot biedrības projektu un pasākumu īstenošanas pēctecību.

Izstrādājot attīstības stratēģiju, ievēroti šādi attīstības dokumenta izstrādes galvenie pamatprincipi:

 1. Ilgtspējības princips;
 2. Pēctecības princips;
 3. Atklātības princips;
 4. Daudzveidības princips.

 

 1. Esošās situācijas apraksts.

1.1. Organizācijas izveidošana.

Biedrība Resursu centrs “Sinoparks” (Turpmāk tekstā – Biedrība), dibināta 2018. gada 23. februārī. Biedrību nodibināja Diskokluba “Sirēna” dalībnieki Ivars Rozentāls un Oskars Fjodorovs.  Sākotnējais Biedrības nosaukums – “Auces novada Sociālo inovāciju parks”. Biedrības darbības teritorija – Dobeles novads. Dobeles novads ietilpst Zemgales plānošanas reģionā un tas robežojas ar Tukuma novadu, Saldus novadu, Jelgavas novadu. Biedrības telpas atrodas Aucē, Miera ielā 13.  Dobeles novads atrodas Lietuvas pierobežā un no Auces līdz Lietuvas robežai ir 12 kilometri. Biedrība Resursu centrs „Sinoparks” ir viena no sabiedrībā atpazīstamākajām nevalstiskajām organizācijām Dobeles novadā. Biedrības aktivitātes ir inovatīvas un paredzētas dažādām sociālajām grupām.

1.2. Organizācijas mērķi, uzdevumi:

1.2.1. Ar inovatīvām metodēm veicināt sociāli mazaizsargāto personu grupu (īpaši – ģimeņu ar bērniem, cilvēku ar invaliditāti un senioru) dzīves kvalitātes uzlabošanos un integrāciju sabiedrībā notiekošajos procesos

1.2.2. Veicināt pašvaldību, nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju sadarbību un līdzdalību novados notiekošajos politiskajos, sociālajos un ekonomiskajos procesos. Atbalstīt un stiprināt nevalstisko organizāciju darbību.

1.2.3. Sekmēt sociālās jomas, kultūras un izglītības, tūrisma, atpūtas, sporta, sabiedrisko pakalpojumu, vides aizsardzības un ekonomikas nozaru attīstību Latvijas lauku teritorijās.

1.3. Biedri.

Pēc Biedrības nodibināšanas, Biedrībā iestājās 7 biedri, kuri aizvadītā gadsimta 90 tajos gados darbojās Diskoklubā “Sirēna”. Biedrībā pulcējās cilvēki no Dobeles novada, Jelgavas novada, Cēsu novada un Rīgas. Līdz 2021. gadam biedru skaits palielinājās līdz 15 cilvēkiem, esošajiem biedriem pievienojoties viņu draugiem un domubiedriem. Korekcijas Biedrības biedru sastāvā ieviesa Covid – 19 izraisītā pandēmija valstī, pulcēšanās aizliegumi, pasākumu rīkošanas aizliegumi. Biedriem, kuru dzīves vieta atradās tālāk no Auces, ar vien vairāk zuda interese par aktivitātēm Biedrībā. Bija nepieciešamas pārmaiņas. Biedrībai pievienoties tika uzrunāti Aucē un tās apkārtnē dzīvojoši sabiedriski aktīvi cilvēki. Vairāki no viņiem piekrita.

1.4. Sadarbības partneri.

Biedrības savu aktivitāšu realizēšanai izveidojusi plašu sadarbības partneru loku. Laba sadarbība izveidojusies arī ar Dobeles novada pašvaldību. Realizējot aktivitātes kultūras pasākumu jomā, vienmēr tas tiek darīts sadarbībā ar Bēnes Tautas namu vai Auces pilsētas kultūras centru.  Ja aktivitāte saistīta ar sporta pasākumiem, sadarbojamies ar pašvaldības sporta organizatoriem. No Valsts sektora puses Biedrībai laba sadarbība izveidojusies ar Nodarbinātības Valsts aģentūru. Detalizētāku informāciju par šo sadarbību var lasīt sadaļā “Sociālā atbalsta pakalpojumi”. Realizējot Biedrības aktivitātes, daudz tiek domāts par to, lai tajās var iesaistīties arī cilvēki ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem, tāpēc vēl viens labs sadarbības partneris no pašvaldības puses Biedrībai ir novada Sociālais dienests. Cilvēku ar invaliditāti tiesību un interešu aizstāvībai Biedrība sadarbojas ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons”. Ar minēto biedrību ir noslēgts arī sadarbības līgums.

Biedrības ciešākie sadarbības partneri, bez jau pieminētajiem, ir:

1.4.1. Auces invalīdu biedrība

1.4.2. Auces pensionāru biedrība

1.4.3. Pensionāru klubiņš “Atvasara”

1.4.4. Biedrība “Vecauces muiža”

1.4.5. Biedrība “Līdzvērtība”.

 

 1. Organizācijas darbības un sniegto pakalpojumu raksturojums

2.1. Realizētie projekti

Biedrība realizējusi vairākus projektus, aktivitātēm piesaistot 11035.00 euro.

2.1.1. Projekta nosaukums “Iepazīsim savu pagastu”. 2018.gada martā. Projekta mērķis – lieliem un maziem bēneniekiem radīt svētkus un pēc iespējas vairāk iestādes un cilvēkus iesaistīt šo svētku organizēšanā. Ar projekta aktivitātēm pasākumu apmeklētājiem radījām patīkamu un nepiespiestu atmosfēru, kur viņi varēja ne tikai atpūsties (arī aktīvi atpūsties bērnu disenītē), bet iegūt arī jaunu un interesantu informāciju, kā arī pirms un pēc pasākumiem iedzert kafiju un tēju, uzēst dažādus našķus un pakomunicēt savā starpā. Finansējums projektam no Dobeles novada pašvaldības – 659.00 euro apmērā.

2.1.2. Projekta nosaukums : “Integrācija caur mākslu, dziesmu un deju”. 2018. gada decembris. Projekta mērķis – ar Latvijas kultūras un mākslas vērtībām veicināt personu ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā, radīt viņiem orientieri jaunu dzīves vērtību aktualizēšanā un radīšanā. Veicināt sadarbību starp novadā esošajām Biedrībām, kuras pārstāv personu ar invaliditāti intereses. Veicināt sabiedrības izpratni par personu ar invaliditāti vajadzībām. Finansējums projektam no Dobeles novada pašvaldības – 850.00 euro apmērā.

2.1.3. Projekta nosaukums: Auces novada Jaunatnes dienas Bēnē “Ballējam, neguļam!”. 2019. gada aprīlis. Projekta mērķis – atjaunot tradīciju rīkot ikgadējās Jaunatnes dienas Bēnē, iesaistot tajās arī citus novada jauniešus un radīt jauniešiem sabiedriski aktīvu platformu, kur viņi arī turpmāk varēs realizēt savas radošās idejas.

Producēt darbīgu, sportisku, radošu, ar dažādām izklaidēm, šova elementiem un pozitīvām emocijām piesātinātu seriālu trīs dienu garumā, kurā galveno lomu tēlos nenosakāma vecuma jaunietis, bet masu skatos piedalīties varēs ikviens Auces novada iedzīvotājs. Finansējums projektam no Dobeles novada pašvaldības – 995.00 euro apmērā.

2.1.4. Projekta nosaukums: “Ziemassvētku vecīšu rallijs “Tukums – Auce””. 2019. gada decembris. Projekta mērķis – veicināt sabiedrības integrāciju kopienā, kurā dzīvo arī personas ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem. Popularizēt citu novadu iedzīvotājiem Auces novadā esošās kultūras un atpūtas vietas. Veicināt Auces novada atpazīstamību un sadarbību starp novadiem. Radīt pozitīvām emocijām piepildītu pasākumu novada iedzīvotājiem, veicināt veselīgu un aktīvu dzīves veidu. Finansējums projektam no Dobeles novada pašvaldības – 670.00 euro apmērā.

2.1.5. Projekta nosaukums: “Auces novada Jaunatnes dienas Bēnē”, 2. sērija “Ballējam, neguļam!”. 2020. gada aprīlis. Projekta mērķis – turpināt 2019. gadā atjaunoto tradīciju rīkot Jaunatnes dienas Bēnē un tāpat kā iepriekš, arī 2020. gadā pasākumu rīkot Latvijas Lielās Talkas dienā, tādējādi veicinot jauniešus aktīvāk iesaistīties vides sakārtošanas un sakopšanas darbos. Ar informatīvi izklaidējošiem pasākumiem dot projekta dalībniekiem jaunas zināšanas un prasmes. Finansējums projektam no Dobeles novada pašvaldības – 999.00 euro apmērā.

2.1.6. Projekta nosaukums: “Jaunatnes dienas Bēnē “Atļaujies uzdrīkstēties””. 2021. gada augusts. Projekta mērķis – iedot novada iedzīvotājiem, galvenokārt Bēnes pagasta iedzīvotājiem, pozitīvas emocijas. Turpināt Biedrības tradīciju rīkot Jaunatnes dienas Bēnē. Veicināt jauniešos uzdrīkstēšanos darboties, nebaidīties kļūdīties un parādīt plašākai sabiedrībai savas prasmes. Finansējums projektam no Dobeles novada pašvaldības – 1000 euro apmērā.

2.1.7. Projekta nosaukums: “Esi jaunietis, domā kā politiķis”. 2021. gada aprīlis – oktobris. Projekta atbalstītāji – Sabiedrības integrācijas fonds. Projekta mērķis – radīt uz jauniešu un cilvēku ar invaliditāti interesēm un vajadzībām balstītas aktivitātes sešu mēnešu garumā. Ar inovatīviem darba instrumentiem – “spēle”, ”mūzika”, ”deja”, veicināt jauniešos, cilvēkos ar invaliditāti un sabiedrībā kopumā izpratni par Latvijā un novadā notiekošajiem sociālajiem un politiskajiem procesiem, motivēt viņus kļūt par aktīviem pilsoniskās sabiedrības locekļiem. Projektu finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem  Latvijas valsts budžeta līdzekļiem – 5862.00 euro apmērā.

2.2.Sociālā atbalsta pakalpojumi.

Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru,  ESF projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros, Biedrībā darba vietas izveidotas 4 cilvēkiem ar invaliditāti.

Kopš 2020. gada, minētā projekta ietvaros, Biedrībā darbam nepieciešamās prasmes apguvuši 2 jaunieši bezdarbnieki un 3 cilvēki ar invaliditāti. Darba pieredzi viņi ieguvuši tādās profesijās kā Lietvedis, Asistents personām ar invaliditāti, sociālais mentors.

Minēto nodarbinātības pasākumu īstenošanai no ESF piesaistīti 47347.23 euro.

Vēl viens nozīmīgs sociālā atbalsta pakalpojums Biedrībai ir sociālā mentora pakalpojums cilvēkiem ar invaliditāti, viņu tuviniekiem, draugiem. Pakalpojuma sniegšanas procesā iesaistām Biedrības biedrus un sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru darbā pieņemtos bezdarbniekus un/vai jauniešus.

2.3. Ziedojumi.

Ziedojumus Biedrība piesaistījusi divas reizes.

Pirmo reizi tas notika 2019. gadā, kad tika rīkots Ziemassvētku vecīšu rallijs Tukums – Auce. Ziedojumi tika lūgti, lai ar degvielu atbalstītu tās ekipāžas, kurās kā dalībnieki piedalās arī cilvēki ar invaliditāti. Ziedojumos tika savākti 400.00 euro. Ar izdevumiem par degvielu tika atbalstītas 15 rallija dalībnieku ekipāžas.

Otro reizi tas notika 2022. gadā, kad, sākoties karam Ukrainā, Dobeles novada dome piedāvāja Biedrībai kļūt par sadarbības partneri organizējot novadā bēgļu no Ukrainas izmitināšanas procesu un palīdzības sniegšanu viņiem. Minētā procesa ietvaros organizējām arī ziedojumu vākšanu, lai nokomplektētu humānās palīdzības kravu novada sadraudzības pilsētai Shidnicai Ukrainā. Ziedojumos tika savākti 5670.00 euro.

 

 1. SVID analīze

 

Stiprās puses Vājās puses
v Komunikācija (Nevalstiskās organizācijas, Dobeles novada pašvaldība, sabiedrība)

v Kompetenta vadība

v Laba pieredze

v Sistemātisks skatījums uz notiekošajiem procesiem

v Pozitīva attieksme

v Labas telpas aktivitātēm

v Laba fiziskās vides pieejamība telpās cilvēkiem riteņkrēslos un ar kustību traucējumiem

v Tehniskais nodrošinājums

 

v Finansiāla atkarība no pašvaldības vai citiem atbalstītājiem

v Valdes aizņemtība algotā darbā

v Cilvēkresursu trūkums

v Nepietiekoša atbildība par uzticēto pienākumu

v Telpas nav pielāgotas cilvēkiem ar redzes traucējumiem

v Sadarbības partneru trūkums citās ES valstīs

v Valodas barjera un kompetenču trūkums lielu, starptautisku projektu realizēšanai

v Jaunu, zinošu cilvēku iesaistīšanās biedrības

darbībā, projektu rakstīšanā.

Iespējas Draudi
v Uzņemties iniciatīvu un kļūt par citu nevalstisko organizāciju atbalsta centru Dobeles novadā

v Organizēt apmācības finansējuma piesaistīšanai nevalstisko organizāciju aktivitātēm

v Sniegt kvalitatīvus pakalpojumus Auces un tās apkārtnes iedzīvotājiem

v Pilnveidot sadarbību ar Dobeles novada pašvaldību

v Iesaistīšanās citu NVO veidotajos tīklos

v Samazinās iedzīvotāju skaits novadā

v Sabiedrības vienaldzība par novadā notiekošajiem procesiem

v Sabiedrības mazā aktivitāte dažādu pasākumu apmeklēšanā

v Izdegšanas risks Biedrības aktīvākajiem biedriem

v Energoresursu cenu pieaugums

v Telpu apsaimniekošanas izmaksu pieaugums

v Negaidīti, nepārvarami šķēršļi.

 

 

 1. Stratēģiskā daļa.

4.1. Vīzija un misija.

Biedrība Resursu centrs “Sinoparks” ir kvalitatīva, atvērta, radoša un inovatīva organizācija, kas apvieno, motivē, atbalsta nevalstiskā sektora dalībniekus Dobeles novadā un Zemgales reģionā, kā arī sniedz kvalitatīvu un profesionālu atbalstu šajās kopienās dzīvojošajiem cilvēkiem. Biedrība ir nopietns spēlētājs Dobeles novadā, Zemgales reģionā un Latvijā notiekošajos sociālajos, politiskajos un ekonomiskajos procesos.

4.2. Stratēģiskās prioritātes un rīcības virzieni.

 

Mērķis Rīcība Atbildīgie Finansējuma avoti
Biedrības atpazīstamības veicināšana, interneta vietnes un

sociālo tīklu jomas attīstība

1. Regulāri pilnveidot Biedrības mājas lapu www.sinoparks.lv un sociālos kontus Facebook, Instagram interneta vietnēs Biedrība, tās biedri, pieaicinātie speciālisti Biedru naudas, pašvaldības atbalsts, fondu līdzfinansējums, atbalstītāju ziedojumi
2. Regulāri informēt sabiedrību par aktualitātēm Biedrībā un kopienā.

 

Biedrība, tās biedri, pieaicinātie speciālisti Biedru naudas, pašvaldības atbalsts, fondu līdzfinansējums, atbalstītāju ziedojumi
3. Attīstīt sadarbību ar novadiem, viņu interneta vietnēm un sociālajiem kontiem, iekļaujot

tajos Biedrības un tās partneru organizāciju pasākumus

un aktivitātes

 

Biedrība, tās biedri Finansējums nav vajadzīgs
4. Sadarbība ar tuvējo novadu pašvaldībām un citām

organizācijām pasākumu un aktivitāšu plānošanā,

realizācijā un informācijas izplatīšanā

 

Biedrība, tās biedri, citas NVO, pašvaldības Biedru naudas, pašvaldības atbalsts, fondu līdzfinansējums, atbalstītāju ziedojumi
Biedrības ārējo procesu stiprināšana, sadarbības veicināšana Rīcība Atbildīgie Finansējuma avoti
1. Veicināt Biedrības biedru un sadarbības partneru

kompetences paaugstināšanu

organizējot kursus, seminārus, izglītojošas

programmas un informatīvus pasākumus.

 

 

Biedrība, tās biedri, pieaicinātie speciālisti Biedru naudas, pašvaldības atbalsts, fondu līdzfinansējums, atbalstītāju ziedojumi
2. Veidot projektus, kas veicina radošās partnerības un

dažādu sektoru sadarbību

 

 

Biedrība, tās biedri, sadarbības partneri Biedru naudas, pašvaldības atbalsts, fondu līdzfinansējums, atbalstītāju ziedojumi
3. Regulāras tikšanās ar citu NVO biedriem ar mērķi

izglītoties, plānot kopējās aktivitātes

Biedrība, tās biedri, sadarbības partneri Biedru naudas, pašvaldības atbalsts, fondu līdzfinansējums, atbalstītāju ziedojumi
Biedrības iekšējo procesu stiprināšana Rīcība Atbildīgie Finansējuma avoti
1. Vadības procesu stiprināšana Biedrība, tās biedri, biedrības valde Biedru naudas, pašvaldības atbalsts, fondu līdzfinansējums, atbalstītāju ziedojumi
2. Lietu nomenklatūras un lietvedības sistēmas izveidošana Biedrība, tās biedri, piesaistītie speciālisti Biedru naudas, pašvaldības atbalsts, fondu līdzfinansējums, atbalstītāju ziedojumi
3. Grāmatvedības dokumentu uzskaites sistēmas izveidošana Biedrība, tās biedri, piesaistītie speciālisti Biedru naudas, pašvaldības atbalsts, fondu līdzfinansējums, atbalstītāju ziedojumi
4. Mārketings, finanšu un ziedojumu piesaiste    
Iesaistīties Dobeles novadā, Zemgales reģionā un Latvijā notiekošajos sociālajos, politiskajos un ekonomiskajos procesos.

 

Rīcība Atbildīgie Finansējuma avoti
1. Izvērtēt efektivitāti, deleģēt funkcijas un iesaistīt Biedrības biedrus kultūras un sporta aktivitāšu rīkošanā pašvaldībā Biedrība, tās biedri Finansējums nav vajadzīgs
2. Deleģēt Biedrības biedrus sociālās jomas un uzņēmējdarbību attīstošajās konsultatīvajās padomēs pašvaldībā, ja tādas tiks veidotas Biedrība, tās biedri Finansējums nav vajadzīgs
3. Iesaistīties pašvaldības rīkotajās publiskajās apspriedēs, izvērtēt apspriežamā dokumenta kvalitāti, iesniegt rakstiskus priekšlikumus Biedrība, tās biedri Finansējums nav vajadzīgs
4. Sniegt kvalitatīvu nevalstiskā sektora viedokli par aktuālajiem politikas veidošanas procesiem Biedrība, tās biedri Finansējums nav vajadzīgs